Anime Expo '08 : Atlus 'Shin Megami Tensei panel

^