Toshihiro Nagoshi and former Team Yakuza staff establish Nagoshi Studio

^